AW-718709336

ประเภทของสินเชื่อ

          ปัจจุบันสินเชื่อมีหลายประเภท ทั้งตอบโจทย์ลูกค้าและไม่ตอบโจทย์ บริษัทเราจึงเข้ามาแทรกแซงในจุดนั้น เพื่อให้ลูกค้าได้ขยายกิจการ ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น สินเชื่อที่ทางเราเปิดให้บริการ

01

สินเชื่อธุรกิจ Sme
           สินเชื่อธุรกิจSme เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคร่องให้กิจการ ขนาดเล็ก-กลาง ที่เตรียมเพิ่มกำลังและขยายไปสู้ขนาดใหญ่ หรือสำรองจ่ายเงินในส่วนต่างๆของกิจการ

02

แหล่งเงินทุนหมุนเวียน
 

            การขอแหล่งเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ ส่วนใหญ่ฐานลูกค้าเราจะขอไปดำเนินธุรกิจในเรื่องฉุกเฉิน เช่น สำรองจ่ายเงินเดือน สำรองจ่ายค่าของใบวางบิล สำรองจ่ายเช่า สำรองจ่ายเงินรอเช็ค หรือเพิ่มกำลังการผลิต อื่นๆเป็นต้น

03

เงินด่วน เงินกู้ฉุกเฉิน 
         การขอเงินด่วน เงินกู้ด่วน สำหรับตัวสินเชื่อประเภทนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินด่วนภาย ใน 1-2 วัน เพิ่มเสริมศักยภาพของกิจการ  ส่วนใหญ่แล้วฐานลุกค้ากลุ่มนี้จะมีความต้องการด่วน ไม่อยากให้ยุ่งยาก
ไม่ต้องการส่งเอกสารเยอะ 

04

เปิด OC - LC 
 

          การเปิด Overdraft (OD) ส่วนใหญ่แล้วฐานลูกค้าของเรา ต้องการวงเงินสูง แต่ใช้จ่ายต่อวันต่ำ จึงขอเครดิต OD กับทางเรา 

         การขอ Letter of Credit (LC) วิธีการชำระเงิน รูปแบบหนึ่งของ การค้าระหว่างประเทศที่มีธนาคารเป็นตัวกลาง เราจึงเข้ามาแทรกเเซงในส่วนนี้ ฐานลูกค้าเราไม่มีเงินสำรองจ่ายค่าสินค้าก่อนจึงมาขอใช้ทางหรือเงินไม่พอจ่ายในขณะที่คู่ค้าต้องการเพิ่มสินค้า 

05

ให้คำปรึกษา
 

         บริษัท Ninrty-Six-Credit พร้อมให้คำปรึกษา สินเชื่อทุกประเภท ฟรี ทั้งนี้ทางเรามีนโยบาย ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบกิจการทุกทานดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและส่งเสริมให้ธุรกิจของทางลูกค้ามีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ เราจึงคำนึงถึงลูกค้าก่อนเสมอๆ

  *หมายเหตุ ทางบริษัท Ninety-Six-Credit ไม่มีนโยบาย   เรียกเก็บเงินลูกค้าก่อน ถ้ามีถือว่าเป็นมิจฉาชีพแอบอ้าง